Plastry

Orzecznictwo sądowe:

Każdego roku do sądów polskich wpływa ponad siedemset pozwów o odszkodowanie wyrządzone przez ochronę zdrowia. Do tej liczby należy dodać podobną liczbę wniosków kierowanych do komisji wojewódzkich do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Indywidualne skargi adresowane do Rzecznika Praw Pacjenta należy liczyć już w tysiącach. Dane te obrazują wycinek szerszego trendu jakim jest rosnąca liczba roszczeń odszkodowawczych podnoszonych w sektorze medycznym. Za każdym wyrokiem lub decyzją Rzecznika Praw Pacjenta stoi konkretny stan faktyczny, który stał się zarzewiem sporu. Tym sytuacjom warto zapobiegać. MedRisk wraz z Mentorem nie pozostaje obojętny na to zjawisko.

Zawartość:

Aplikacja elektroniczna zawiera kompleksowo opisane stany faktyczne rozpoznawane przez sądy powszechne w tzw. procesach medycznych oraz analizę skarg adresowanych do Rzecznika Praw Pacjenta. Wszystkie dane zawierają odnośnik do sygnatury wyroku (w przypadku orzeczeń sądów powszechnych) lub raportu Rzecznika Praw Pacjenta.

Przeznaczenie zakładki:
 • Klient Mentor S.A. uzyskuje dostęp do większości orzeczeń wydawanych przez sądy polskie w sprawach dotyczących szeroko rozumianej służby zdrowia. Baza zawiera wyroki oraz postanowienia od 1945 r. do dnia dzisiejszego, również te niepublikowane w konkurencyjnych serwisach prawnych,
 • Atrakcyjna formuła prezentacji wszystkich zaleceń wydanych przez Rzecznika Prawa Pacjenta adresowanych wobec podmiotów leczniczych
 • Wsparcie dla rzeczników praw pacjenta zatrudnionych przez szpital oraz narzędzie dla działów organizacyjno-prawnych podmiotów leczniczych
 • Walor edukacyjny
Procedury akredytacyjne:

Rolą akredytacji przyznawanej przez Ministra Zdrowia, po uzyskaniu rekomendacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), jest głównie wyszukiwanie zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. Skuteczne zarządzanie ryzykiem medycznym pozwala podmiotom leczniczym osiągać realne cele finansowe tj. niższą składkę ubezpieczenia OC, płynność rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, skuteczne unikanie kar umownych etc. Mentor S.A. we współpracy z MedRisk sp. z o.o. stara się wyjść na przeciw oczekiwaniom podmiotów, które chciałyby uzyskać lub utrzymać certyfikat akredytacyjny CMJ.

Zawartość bazy:

Kompleksowy zestaw procedur akredytacyjnych zgodnych ze standardami Centrum Monitorowania Jakości MZ, stworzony
pierwotnie na potrzeby jednego ze szpitali – klientów Mentor SA.

Przeznaczenie bazy procedur akredytacyjnych:
 • umożliwienie klientowi Mentor SA korzystanie z procedur akredytacyjnych w formie elektronicznej, na platformie MedRisk, z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, obecnie żaden z podmiotów obecnych na rynku usług zdrowotnych oraz ubezpieczeniowych nie oferuje tego typu usługi
 • wykorzystanie kompletu procedur akredytacyjnych w procesie pozyskiwania nowych klientów – szpitali jako wartość dodana, która może zaoszczędzić czas i pracę personelu placówki;
Program szkoleniowy:
PIERWSZY ROK WSPÓŁPRACY
Data szkolenia/spotkania Temat szkolenia/spotkania Adresaci Czas
1 dzień szkoleniowy Podstawy odpowiedzialności cywilnej w sektorze medycznym - wprowadzenie do programu MedRisk Udostępnienie Bazy orzecznictwa sądowego w procesach medycznych oraz raportów Rzecznika Praw Pacjenta i akceleratora ubezpieczeniowego Personel medyczny 2 grupy
Cele szkolenia: 1. Przekazanie uczestnikom podstawowych informacji z zakresu przesłanek odpowiedzialności cywilnej w sektorze medycznym 2. Przekrojowa prezentacja zagadnień poruszanych w toku cyklu szkoleniowego (jest to najczęściej pierwsze szkolenie) 3. Wskazanie danych statystycznych za ostatnie lata, z uwzględnieniem powództw sądowych oraz wniosków kierowanych do wojewódzkich komisji do spraw zdarzeń medycznych. 4. Zainteresowanie uczestnictwem w cyklu 5. Udostępnienie bazy orzeczeń sądów powszechnych wydanych w procesach medycznych, jako narzędzie do samoedukacji oraz wykorzystania podczas cyklu szkoleniowego.

Umiejętności oczekiwane od uczestników szkolenia: 1. umiejętność wskazania podstawowych czynników odpowiedzialnych za ilość oraz wysokość roszczeń odszkodowawczych 2. umiejętność wskazania podstawowych czynników zapobiegawczych (świadoma zgoda, kwestia prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej, umiejętności komunikacyjne etc.), omawianych przy okazji kolejnych spotkań

Materiały szkoleniowe przedstawione uczestnikom:
1. prezentacja multimedialna
2. prezentacja diagramów postępowania do wdrożenia w przyszłości
3. baza orzecznictwa wydanego przez sądy powszechne w procesach medycznych w latach 1945-2014
4. akcelerator ubezpieczeniowy
5. raporty Rzecznika Praw Pacjenta

2 dzień szkoleniowy Konsultacja pierwszej partii procedur z programu MedRisk. Pięć procedur: Świadoma zgoda, postępowanie z pacjentami niezdolnymi do decydowania oraz małoletnimi. Zasady stosowania przymusu bezpośredniego Zarząd / Dyrekcja szpitala, pion jakości, osoby odpowiedzialne za zarządzanie Bez ograniczeń czasowych, do wyczerpania tematu
Cele szkolenia: Omówienie kolejnego szkolenia oraz prezentacja procedur MedRisk celem ich uzgodnienia z procedurami obowiązującymi u klienta. Rozważenie potrzeby naniesienia ewentualnych korekt w procedurach obowiązujących w placówce medycznej w postaci tradycyjnej. Wskazanie najsłabszych elementów procedur stosowanych w innych placówkach medycznych, z prezentacją orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz raportów Rzecznika Praw Pacjenta.

Akcent konsultacyjny: świadczeń wymagających odrębnej zgody pacjenta. Zalecenia towarzystw naukowych. Ustalenie ram współpracy z sądami opiekuńczymi. Stosowanie oraz dokumentowanie przymusu bezpośredniego w placówkach niepsychiatrycznych (stosowanie przymusu wobec osób z zaburzeniami somatycznymi, stosowanie przymusu poza celami określonymi w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego)

3 dzień szkoleniowy Wdrożenie procedur z aplikacji MedRisk: Świadoma zgoda, postępowanie z pacjentami niezdolnymi do decydowania oraz małoletnimi. Zasady stosowania przymusu bezpośredniego Personel medyczny 2 grupy
Cele szkolenia: 1. unaocznienie relacji między prawidłowym procesem odebrania świadomej zgody a minimalizowaniem ryzyka odpowiedzialności cywilnej 2. wskazanie podstawowych błędów w procedurze odbierania świadomej zgody (brak określonych kategorii informacji wymaganych przez przepisy prawa medycznego, w szczególności brak pouczenia o możliwych alternatywach diagnostycznych i leczniczych oraz ryzykach, skutkach ubocznych oraz powikłaniach; moment odebrania świadomej zgody, z uwzględnieniem tzw. klauzuli otwartych drzwi) 3. przekazanie uczestnikom szkolenia informacji na temat aktualnych trendów w orzecznictwie sądowym dotyczącym świadomej zgody, analiza przypadków 4.Prawne aspekty stosowania przymusu bezpośredniego

Umiejętności oczekiwane od uczestników szkolenia: 1. Umiejętność przygotowania formularza świadomej zgody dla poszczególnych rodzajów interwencji medycznych według przedstawionego „szkieletu” formularza świadomej zgody. 2. Umiejętność postępowania z pacjentami niezdolnymi do wyrażenia zgody, według diagramów przedstawionych na szkoleniu. 3. Umiejętność dokumentowania przypadków udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach stanów nagłych, bez zgody pacjenta, przedstawiciela ustawowego oraz sądu opiekuńczego.

Materiały szkoleniowe przedstawione uczestnikom: 1. prezentacja multimedialna 2. diagramy postępowania (w postaci aplikacji elektronicznej oraz segregatorowej): „Świadoma zgoda”, „Postępowanie z pacjentami niezdolnymi do wyrażenia zgody”, „Postępowanie z pacjentami małoletnimi”, „Przymus bezpośredni”

4 dzień szkoleniowy Konsultacja procedur Zasady udostępniania dokumentacji medycznej, Zasady udzielania informacji ustnej, Zasady współpracy z organami ścigania Zarząd / Dyrekcja szpitala, pion jakości, osoby odpowiedzialne za zarządzanie Bez ograniczeń czasowych
Cele szkolenia: Prezentacja modelu udostępniania dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji ustnej a także algorytmu określającego współpracę z organami ścigania. Oparcie prezentacji na dorobku orzeczniczym sądów powszechnych oraz raportach Rzecznika Praw Pacjenta. Porównanie procedur MedRisk z odpowiednikami obowiązującymi w placówkach medycznych. Wskazanie na najczęstsze chybienia również w kontekście naruszenia indywidualnych oraz zbiorowych praw pacjenta.

Akcent konsultacyjny: Relacje z członkami rodziny oraz osobami bliskimi. Ustalenie kręgu podmiotów udostępniających dokumentację medyczną.

DRUGI ROK WSPÓŁPRACY
1 dzień szkoleniowy Wdrożenie procedur Zasady udostępniania dokumentacji medycznej, Zasady udzielania informacji ustnej, Zasady współpracy z organami publicznymi Personel medyczny 2 grupy
Cele szkolenia: 1. omówienie zasad udostępniania dokumentacji medycznej 2. wskazanie reguł dotyczących tajemnicy lekarskiej oraz pielęgniarskiej 3. zasady współpracy z organami publicznymi

Umiejętności oczekiwane od uczestników szkolenia: umiejętność podjęcia prawidłowych decyzji w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia osobom trzecim. Prawidłowe ułożenie kontaktów z członkami rodziny oraz osobami bliskimi pacjenta

Materiały szkoleniowe przedstawione uczestnikom: 1. prezentacja multimedialna 2. diagram postępowania (w postaci aplikacji elektronicznej MedRisk oraz segregatorowej): „Udostępnianie dokumentacji medycznej”, „Udzielanie informacji ustnych”, „Współpraca z podmiotami publicznymi”

2 dzień szkoleniowy Konsultacja procedur z programu MedRisk - Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej Zarząd / Dyrekcja szpitala, pion jakości, osoby odpowiedzialne za zarządzanie Bez ograniczeń czasowych
Cele szkolenia: Ustalenie podstawowych problemów dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w placówce ochrony zdrowia. Sporządzenie listy najcięższych błędów popełnianych przez personel medyczny oraz ustalenie środków zaradczych. Uwzględnienie wymogów akredytacyjnych w przypadku placówek posiadających lub ubiegających się o uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego CMJ. Analiza zarządzenia wewnątrzszpitalnego dotyczącego prowadzenia dokumentacji medycznej.

Akcent konsultacyjny: Ustalenie stanu zdrowia pacjenta w momencie przyjęcia do szpitala. Opis stanu zdrowia pacjenta w kolejnych dniach hospitalizacji. Opis zleconych badań oraz udzielonych świadczeń - w kontraście do przesłanek odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego. Wiarygodność dokumentacji medycznej - oznaczenie pacjenta, podmiotu leczniczego, osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, prostowanie błędnych zapisów, częstotliwość dokonywania wpisów, czytelność, chronologia itp.

3 dzień szkoleniowy Wdrożenie procedury - Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej Personel medyczny 2 grupy
Cele szkolenia: 1. podkreślenie znaczenia dokumentacji medycznej w medycznych procesach odszkodowawczych 2.wskazanie reguł dowodowych obowiązujących w postępowaniu cywilnym 3. określenie konsekwencji braków w dokumentacji medycznej w kontekście odpowiedzialności cywilnej, z uwzględnieniem domniemań faktycznych oraz tzw. dowodu prima facie. 4. Zmiana nastawienia personelu medycznego do dokumentacji medycznej

Umiejętności oczekiwane od uczestników szkolenia: umiejętność prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej ze szczególnym uwzględnieniem: prawidłowego dokumentowania stanu zdrowia pacjenta w momencie przyjęcia do szpitala (m.in. skierowania, wywiad, badanie przedmiotowe) oraz późniejszej hospitalizacji; kart obserwacyjnych oraz kart zleceń lekarskich; dokumentowania przypadków niewłaściwego zachowania się pacjentów (odmowa leczenia, niestosowanie się do zaleceń lekarskich, działania autodestrukcyjne); prostowanie błędnych zapisów.

Materiały szkoleniowe przedstawione uczestnikom: 1. prezentacja multimedialna 2. diagram postępowania (w postaci aplikacji elektronicznej oraz segregatorowej): „Udostępnianie dokumentacji medycznej”

4 dzień szkoleniowy Konsultacja procedur z programu MedRisk - Rejestr zdarzeń niepożądanych w kontekście wymogów ubezpieczyciela Zarząd / Dyrekcja szpitala, pion jakości, osoby odpowiedzialne za zarządzanie Bez ograniczeń czasowych
Cele szkolenia: Prezentacja wzorcowego modelu zgłaszania i monitoringu zdarzeń niepożądanych wraz z kompletną dokumentacją oraz narzędziem do monitowania o wystąpieniu zdarzenia (użytkownik zgłasza zdarzenie niepożądane przy pomocy platformy MedRisk). Wskazanie aspektu akredytacyjnego oraz wymogów zakładów ubezpieczeń.

Akcent konsultacyjny: Ustalenie katalogu zdarzeń niepożądanych na zasadzie uzgodnienia bazy MedRisk z katalogiem obowiązującym u klienta. Analiza Karty Zgłaszania Zdarzenia Niepożądanego. Uzgodnienie obiegu informacji oraz strategii postępowania placówki medycznej względem osoby zgłaszającej zdarzenie.

TRZECI ROK WSPÓŁPRACY
1 dzień szkoleniowy Wdrożenie procedur z programu MedRisk - Rejestr zdarzeń niepożądanych w kontekście wymogów ubezpieczyciela Personel medyczny 2 grupy
Cele szkolenia: 1. ponowne omówienie przesłanek odpowiedzialności cywilnej 2. zestawienie pojęcia zdarzenia niepożądanego z pojęciem zdarzenia rodzącego odpowiedzialność odszkodowawczą 3. wskazanie specyfiki postępowania sądowego w procesach medycznych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. winy anonimowej 4. Nakłonienie personelu medycznego do częstszego raportowania zdarzeń niepożądanych oraz wyciągania wniosków naprawczych

Umiejętności oczekiwane od uczestników szkolenia: umiejętność pobrania i uzupełnienia karty zgłoszenia zdarzenia
niepożądanego

Materiały szkoleniowe przedstawione uczestnikom:
1. prezentacja multimedialna
2. diagram postępowania (w postaci aplikacji elektronicznej MedRisk oraz segregatorowej): „Zasady zgłaszania zdarzeń niepożądanych”

2 dzień szkoleniowy Konsultacja procedur z programu MedRisk - Prawa pacjenta w kontekście wymogów akredytacyjnych oraz raportów Rzecznika Praw Pacjenta Zarząd / Dyrekcja szpitala, pion jakości, osoby odpowiedzialne za zarządzanie, rzecznicy praw pacjenta Bez ograniczeń czasowych
Cele szkolenia: Wskazanie nowości w zakresie ochrony praw pacjenta. Ustalenie potrzeb placówki medycznej. Ustalenie akcentów przed szkoleniem. Prezentacja informatora o prawach pacjenta, do wykorzystania przez personel medyczny
oraz pacjentów oraz członków rodziny/bliskich.

Akcent konsultacyjny:
Wskazanie problemów w zakresie ochrony praw pacjenta, które uwidoczniły się w trakcie cyklu szkoleniowego. Wskazanie propozycji naprawczych

3 dzień szkoleniowy Wdrożenie procedur z programu MedRisk - Prawa pacjenta w kontekście wymogów akredytacyjnych oraz raportów Rzecznika Praw Pacjenta Personel medyczny 2 grupy
Cele szkolenia: 1. wskazanie podstawowych aktów prawnych 2. analiza katalogu praw pacjenta 3. unaocznienie ryzyka związanego z naruszeniem praw pacjenta (zadośćuczynienie pieniężne przyznawane na podstawie art. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, odpowiedzialność zawodowa oraz karna, odpowiedzialność przed Rzecznikiem Praw Pacjenta 4. Omówienie uprawień osób wykonujących zawody medyczne

Umiejętności oczekiwane od uczestników szkolenia:
znajomość katalogu praw pacjenta, umiejętność posługiwania się wybranymi procedurami z aplikacji MedRisk

Materiały szkoleniowe przedstawione uczestnikom:
1. prezentacja multimedialna
2. diagram postępowania „Prawa pacjenta w kontekście wymogów akredytacyjnych oraz raportów Rzecznika Praw Pacjenta”

4 dzień szkoleniowy Podsumowanie dotychczasowej współpracy Zarząd / Dyrekcja szpitala, pion jakości, osoby odpowiedzialne za zarządzanie, rzecznicy praw pacjenta Bez ograniczeń czasowych
Cele spotkania: Podsumowanie pierwszych lat współpracy. Wskazanie działań podjętych w podmiocie leczniczym. Przedstawienie wyników ankiet przeprowadzonych wśród personelu medycznego.

Akcent konsultacyjny:
Wskazanie działań planowanych w kolejnych miesiącach współpracy.

Prawa personelu medycznego oraz najczęstsze pytania i odpowiedzi (FAQ) na platformie Medrisk:

Ostatnie lata przyniosły wzrost znaczenia problematyki tzw. praw pacjenta. W Mentor S.A. przywiązujemy do tego znaczenie.
Nie tracimy jednak z pola widzenia faktu, iż równie istotne uprawnienia przysługują osobom wykonującym zawody
medyczne. Staramy się wspierać pracowników sektora ochrony zdrowia, tak by mogli oni wykonywać swoje obowiązki z
zachowaniem przynależnej im godności i autorytetu wiążącego się z wykonywaniem trudnego zawodu.

Zawartość:
 • poradnik adresowany do kadry medycznej, obejmujący katalog praw kadry medycznej
 • analiza najczęstszych przypadków, w których prawa kadry medycznej są naruszane, wraz ze wskazaniem działań naprawczych
 • prezentacja odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez personel medyczny
 • prezentacja opinii prawnych przygotowywanych na prośbę klientów Mentor S.A.
Przeznaczenie zakładki:
 • wsparcie personelu medycznego w sytuacjach kryzysowych (np. postępowanie w razie agresji ze strony pacjenta, nagrywanie przebiegu wizyt, pomówienie i zniesławienie członka zespołu medycznego)
 • istotne odciążenie działów prawnych podmiotu leczniczego;
 • wspomaga prawidłową reakcję kadry medycznej w najczęściej występujących stanach faktycznych
 • wspomaga procesy akwizycyjne Mentor SA, doskonale uzupełnia przekaz płynący ze szkoleń pokazowych
Zarządzanie sytuację kryzysową:

Specjaliści zajmujący się wspieraniem ochrony zdrowia od lat próbują usystematyzować wydarzenia, które określa się mianem kryzysu. Głównym jego wyznacznikiem jest zagrożenie integracji lub reputacji placówki ochrony zdrowia oraz ściągnięta w ten sposób uwaga mediów skupiona na negatywnych wydarzeniach, zamiast na osiągnięciach i sukcesach lecznicy.

Zawartość:

 • co powinien zawierać monitoring otoczenia, w tym: szczegółowa identyfikacja problemów otoczenia szpitala, ocena zagrożenia, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia
 • jednolite formy komunikacji do większości z potencjalnych sytuacji kryzysowych

Przeznaczenie zakładki:

 • wsparcie procesu tworzenia zespołu kryzysowego – grupy pracowników placówki z wyraźnie podzielonym zakresem obowiązków i odpowiedzialności w przypadku zaistnienia problematycznej dla szpitala sytuacji
 • wsparcie tworzenia strategii komunikacji kryzysowej dopasowanej do kanałów komunikacji w strukturach pionowych i poziomych placówki ochrony zdrowia oraz zasad kontaktowania się ze środowiskiem zewnętrznym, głównie pacjentami i mediami.
Medyczny audyt ubezpieczeniowy na platformie Medrisk:

Każdego roku przeprowadzamy u naszych klientów kilkanaście medycznych audytów ubezpieczeniowych. Są to analizy dokonywane przez lekarzy współpracujących z największymi zakładami ubezpieczeń w kraju. Analiza zaleceń pokontrolnych pozwoliła nam wyodrębnić listę najczęstszych zarzutów adresowanych do wizytowanych podmiotów leczniczych. Nasze doświadczenia wyraźnie wskazują, iż około połowa nieprawidłowości powtarza się w większości szpitali. Już dziś warto wyeliminować ewentualne nieprawidłowości.

Zawartość:

Zakładka zawiera najczęściej występujące zalecenia ubezpieczyciela złożone po przeprowadzeniu medycznego audytu ubezpieczeniowego.
Baza danych zawiera:
1. wyniki audytów do tej pory zrealizowanych w podmiotach leczniczych bę-dących klientami Mentor S.A.
2. wyniki audytów bieżąco realizowanych

 • co powinien zawierać monitoring otoczenia, w tym: szczegółowa identyfikacja problemów otoczenia szpitala, ocena zagrożenia, słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia
 • jednolite formy komunikacji do większości z potencjalnych sytuacji kryzysowych

Przeznaczenie zakładki:

 • wsparcie procesów projakościowych w podmiocie leczniczym
 • przygotowanie podmiotu leczniczego do medycznego audytu ubezpieczeniowego
 • wskazanie, które jednostki organizacyjne podmiotu leczniczego mają wpływ na wysokość składki ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego
Zdarzenia niepożądane na platformie Medrisk:

Istotnym problemem w większości szpitali pozostaje kwestia prawidłowej konstrukcji rejestru zdarzeń niepożądanych,
spełniającego nie tylko wymogi zarządcze i akredytacyjne, ale również te, stawiane przez ubezpieczyciela. W praktyce
katalogi zdarzeń niepożądanych często są kreowane bardzo wąsko, a personel medyczny niechętnie zgłasza wystąpienie
niepokojącego przypadku. Tymczasem, zdaniem Rady Unii Europejskiej, w państwach członkowskich od 8 do 12 %
pacjentów przyjmowanych do szpitala cierpi z powodu zdarzeń niepożądanych podczas korzystania z opieki zdrowotnej.
Komentatorzy powołujący się na te dane szacują, iż w polskich szpitalach może dochodzić do około miliona sytuacji, w
których proces leczenia pacjenta jest zagrożony.
Program MedRisk adresowany do podmiotów leczniczych ma na celu stopniową identyfikację elementów zwiększających
ryzyko prowadzenia działalności medycznej oraz skutkować poprawą jakości opieki nad pacjentem.

Zawartość:

 • Wzorcowy model zgłaszania i monitoringu zdarzeń niepożądanych wraz z kompletną dokumentacją oraz narzędziem do monitowania o wystąpieniu zdarzenia (użytkownik zgłasza zdarzenie niepożądane przy pomocy platformy MedRisk).
 • Katalog zdarzeń niepożądanych wraz z wyodrębnieniem zdarzeń niepożądanych przypisanych do poszczególnych jednostek organizacyjnych szpitala
 • Wyodrębnienie tzw. zdarzeń niepożądanych krytycznych, których szczególnie wnikliwa analiza jest wymagana przez sektor ubezpieczeniowy,
 • Uniwersalna karta zgłoszenia zdarzenia niepożądanego.

Przeznaczenie:

 • Zakładka usprawnia proces zgłaszania zdarzeń niepożądanych, uwzględniając postulaty Centrum Monitorowania
 • Jakości oraz sektora ubezpieczeniowego.
Orzecznictwo sądowe oraz raporty rzecznika praw pacjenta na platformie Medrisk:

Każdego roku do sądów polskich wpływa ponad siedemset pozwów o odszkodowanie wyrządzone przez ochronę zdrowia. Do tej liczby należy dodać podobną liczbę wniosków kierowanych do komisji wojewódzkich do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Indywidualne skargi adresowane do Rzecznika Praw Pacjenta należy liczyć już w tysiącach. Dane te obrazują wycinek szerszego trendu jakim jest rosnąca liczba roszczeń odszkodowawczych podnoszonych w sektorze medycznym. Za każdym wyrokiem lub decyzją Rzecznika Praw Pacjenta stoi konkretny stan faktyczny, który stał się zarzewiem sporu. Tym sytuacjom warto zapobiegać. MedRisk wraz z Mentorem nie pozostaje obojętny na to zjawisko.

Zawartość:

Aplikacja elektroniczna zawiera kompleksowo opisane stany faktyczne rozpoznawane przez sądy powszechne w tzw.
procesach medycznych oraz analizę skarg adresowanych do Rzecznika Praw Pacjenta. Wszystkie dane zawierają odnośnik
do sygnatury wyroku (w przypadku orzeczeń sądów powszechnych) lub raportu Rzecznika Praw Pacjenta.

Przeznaczenie zakładki:

 • Klient Mentor S.A. uzyskuje dostęp do większości orzeczeń wydawanych przez sądy polskie w sprawach dotyczących
  szeroko rozumianej służby zdrowia. Baza zawiera wyroki oraz postanowienia od 1945 r. do dnia dzisiejszego, również
  te niepublikowane w konkurencyjnych serwisach prawnych,
 • Atrakcyjna formuła prezentacji wszystkich zaleceń wydanych przez Rzecznika Prawa Pacjenta adresowanych wobec
  podmiotów leczniczych
 • Wsparcie dla rzeczników praw pacjenta zatrudnionych przez szpital oraz narzędzie dla działów organizacyjno-prawnych
  podmiotów leczniczych
 • Walor edukacyjny
Tarcza ochronna wraz z drukami na platformie Medrisk:

Tarcza ochronna to element aplikacji elektronicznej mający zapewnić personelowi medycznemu oraz podmiotom leczniczym
poczucie tak potrzebnego bezpieczeństwa. Wdrożenie pewnych działań w istotny sposób zmniejsza ryzyko niepowodzenia
prawnego. Tarcza ochronna składa się z graficznych algorytmów postępowania, stanowi nie tylko narzędzie
edukacyjne ale również gwarantuje prawidłowe reakcje pracowników szpitala na zdarzenia objęte zakresem schematów.
Wdrożenie procedur postępowania prowadzi również do ujednolicenia praktyk postępowania z pacjentami w ramach
różnych oddziałów szpitalnych.

Cechą charakterystyczną proponowanej aplikacji jest m.in.:

 • innowacyjna forma (krótkie formy tekstowe uzupełniające tradycyjne procedury pisane),
 • indywidualizacja z pełnym uwzględnieniem procedur już funkcjonujących w danej placówce medycznej,
 • mobilność - dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych,
 • aktualizacja - uwzględnienie zmieniających się przepisów,
 • niwelowanie zagrożeń natury prawnej - uwzględnienie ustaw medycznych, kodeksu cywilnego oraz dorobku sądów powszechnych.

Zawartość:

Tarcza ochronna to autorski program Mentor S.A. oraz MedRisk sp. z o.o. - zbiór starannie wyselekcjonowanych procedur, których opracowanie a następnie wdrożenie w życie pozwala w istotny sposób podnieść jakość obsługi pacjenta oraz w konsekwencji obniżyć ryzyko odpowiedzialności cywilnej.

Przeznaczenie programu:

 • Klient Mentor S.A. uzyskuje dostęp do większości orzeczeń wydawanych przez sądy polskie w sprawach dotyczących szeroko rozumianej służby zdrowia. Baza zawiera wyroki oraz postanowienia od 1945 r. do dnia dzisiejszego, również te niepublikowane w konkurencyjnych serwisach prawnych,
 • wsparcie relacji z ubezpieczycielem oraz procesów akredytacyjnych realizowanych w podmiocie leczniczym;
 • stworzenie nieformalnego kanału komunikacyjnego (strona www, urządzenia mobilne) w podmiocie leczniczym, w ramach którego kadra medyczna uzyskuje szybki i komfortowy dostęp do niezbędnych treści prawno-medycznych;
 • klient Mentor S.A. uzyskuje pewność, że przekazane materiały zostały zweryfikowane również pod kątem ryzyka ubezpieczeniowego;
 • materiały zawarte w Tarczy Ochronnej w istotny sposób uzupełniają materię poruszaną w ramach programu szkoleniowego;
 • przygotowanie procedur z Tarczy Ochronnej jest również okazją do audytu procedur do tej pory stosowanych w szpitalu.
Akcelerator ubezpieczeniowy na platformie Medrisk:

Akcelerator Ubezpieczeniowy charakteryzuje się tym, że oferuje dobro rzadsze i cenniejsze od pieniędzy - WIEDZĘ, jak zarządzać ryzykiem w Szpitalu. MedRisk w formie mentoringu pokazuje, jak poprzez zarządzanie ryzykiem w podmiotach leczniczych zmniejszyć składkę ubezpieczenia. Działamy jak akcelerator, czyli nadajemy sprawom prędkość.

Zawartość Akceleratora Ubezpieczeniowego:

Zakładka na platformie MedRisk, pozwalająca na prezentację w atrakcyjnej i przystępnej formie stanów faktycznych będących najczęstszą podstawą roszczeń odszkodowawczych, uwzględnia wyniki medycznych audytów ubezpieczeniowych,
najczęstsze zdarzenia niepożądane, orzecznictwo sądów powszechnych, zalecenia Rzecznika Praw Pacjenta oraz bazę szkód medycznych.

Akcelerator ubezpieczeniowy pozawala na oznaczenie punktów zapalnych na schemacie organizacyjnym podmiotu
leczniczego

Przeznaczenie Akceleratora Ubezpieczeniowego:

 • Klient Mentor S.A. uzyskuje dostęp do większości orzeczeń wydawanych przez sądy polskie w sprawach dotyczących szeroko rozumianej służby zdrowia. Baza zawiera wyroki oraz postanowienia od 1945 r. do dnia dzisiejszego, również te niepublikowane w konkurencyjnych serwisach prawnych,
 • umożliwienie klientowi Mentor SA stopniową identyfikację czynników odpowiedzialnych za wzrost ryzyka oraz wdrażanie działań naprawczych;
 • przygotowuje klienta Mentor SA do medycznego audytu ubezpieczeniowego;
 • umożliwia delegowanie procesów zarządczych w podmiocie leczniczym do poziomu oddziałów szpitalnych - akcelerator przypisuje poszczególne zagrożenia do konkretnych jednostek organizacyjnych szpitala;
 • wspiera relacje z ubezpieczycielem oraz procesy akredytacyjne;
 • stanowi materiał edukacyjny dla personelu medycznego.