dobrze wiedzieć!
wstecz
Przeciążenie i przepracowanie personelu medycznego
12/04/2023, 14:57
Dawid Chwiałkowski

Od wielu lat badania w zakresie bezpieczeństwa wskazują na zbytnie obciążenie pracą jako jedną z głównych przyczyn występowania zdarzeń niepożądanych. Z pewnością na poziom obciążenia niekorzystnie wpływa sytuacja kadrowa w polskich szpitalach. Problem istnieje od dawna i jedną z prób jego rozwiązania miała być możliwość zatrudniania personelu medycznego na podstawie umów cywilnoprawnych, omijając tym samym reżim narzucony przez przepisy Kodeksu Pracy. Czy jednak nie wylano dziecka razem z kąpielą?

Niedawno Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli w podmiotach leczniczych dotyczące między innymi realizacji norm zatrudnienia. Według danych NIK liczba pracowników medycznych w systemie opieki zdrowotnej udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie umów cywilnoprawnych zwiększyła się o 10% tylko w latach 2019-21. Prym w tym zestawieniu wiodą lekarze, gdzie według danych NIK 59% z nich zatrudnionych jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, a placówkach objętych kontrolą średnio 47%.

Jakiego rodzaju może to zagrożenie? Przede wszystkim zbyt długi jednorazowy czas pracy. W skontrolowanych placówkach stwierdzono 134 przypadki, w których 30 lekarzy oraz trzech ratowników medycznych pełniło dyżury przez ponad 40 godzin bez przerwy. W skrajnych przypadkach lekarze dyżurowali nieprzerwanie przez 124 godziny…

W ocenie NIK przeciążenie personelu medycznego wiązało się z ryzykiem popełnienia błędu przez lekarza i obniżenia jakości opieki medycznej. Taka sytuacja stwarzała zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów oraz samych pracowników medycznych. NIK zwraca również uwagę, że dalszą konsekwencją takiego stanu rzeczy mogą być roszczenia pacjentów z tytułu błędów w sztuce lekarskiej.

We wnioskach do Ministra Zdrowia wskazuje się podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu uregulowania norm czasu udzielania świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny zatrudniony na podstawie umów cywilnoprawnych.

Więcej pod poniższym adresem:

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/szpitale-zlecanie-uslug-medycznych.html