dobrze wiedzieć!
wstecz
Wypis ze szpitala
10/30/2023, 13:27
Dawid Chwiałkowski

Przypominamy, że 6 września br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw. Pisaliśmy już o niej w kontekście Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych oraz stosowania monitoringu wizyjnego w placówkach leczniczych. Tym razem kilka słów o wypisie pacjenta ze szpitala albo innego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju całodobowe i stacjonarne świadczenia zdrowotne.

Nowela rozszerzyła przepisy art. 29 ustawy o działalności leczniczej o wypisie o ustęp 5., który stanowi, iż w przypadku wypisu pacjenta wobec którego jest uprawdopodobnione, że znajduje się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, wypisanie go następuje po uprzednim powiadomieniu osoby bliskiej o dacie i godzinie planowanego wypisu, jeżeli osoba bliska jest znana.

Chodzi oczywiście o osobę bliską w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta i RPP, a więc małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta.